Základní školaMateřská školaŠkolní jídelnaJídelní lístek
Školní jídelna - ZŠ Svatobořice Mistřín

Školní jídelna

Svatobořice-Mistřín

Školní jídelna Svatobořice-Mistřín

Školní jídelna

Bankovní spojení: 86-2585870237/0100
Variabilní symbol: 99…. (+čtyřmístné číslo strávníka-nutné!)

Stravovací systém

Jídelní lístek, objednávky či odhlášky najdete na stránkách:

http://miso.cz/jidelna/zssvatoborice/

Zásady pro placení a odhlašování stravného

Stravné se platí vždy měsíc dopředu zálohově – podle počtu stravných dní následujícího měsíce. U dětí, které navštěvují mateřskou školu, se přičítá ještě školné 200,- Kč, u dětí polodenních 130,- Kč. Předškolní děti školné neplatí.

1) Inkasem ze sporožirového nebo běžného účtu – je nutné na svém účtu zřídit svolení k inkasu a tento souhlas dokladovat na přihlášce ke školnímu stravování. Jídelna provádí zálohový způsob úhrady obědů. Zálohy budou z Vašeho účtu strženy vždy v předchozím měsíci, a to v plném počtu přihlášených stravných dnů následujícího měsíce a poníženy o svátky a o případné odhlášky. Záloha se strhává z účtu vždy kolem 20. dne v měsíci. Je tedy potřeba, aby na Vašem účtu byl dostatek finančních prostředků na tuto zálohu. Poslední záloha se strhává v květnu na červen. Případné přeplatky za měsíc červen budou vráceny na účet v srpnu. Informace o platbě na měsíc červenec pro děti navštěvující mateřskou školu o prázdninách bude sdělena rodičům v průběhu měsíce června.

2) Platebním příkazem – trvalým příkazem ze svého účtu na uvedený účet výše (86-2585870237/0100), variabilní symbol je 99....(místo teček čtyřmístné číslo strávníka). Částka pro platební příkaz je stanovena jako zaokrouhlená maximální možná částka platby za měsíc stravování, tj. 22 násobek ceny stravování. Částku naleznete v tabulce. Příkaz musí mít splatnost k 16. dni předcházejícího měsíce. První platba proběhne v měsíci srpnu a poslední platba v květnu na červen. Případné nedoplatky či přeplatky budou vráceny na účet v srpnu. Informace o platbě na měsíc červenec pro děti navštěvující mateřskou školu o prázdninách bude sdělena rodičům v průběhu měsíce června.

Odhlašování stravného

Strávník má právo v době pobytu ve škole denně odebrat oběd, stejně tak první den nemoci. V případě onemocnění je na další dny stravu možné odhlásit e-mailem, osobně u vedoucí školní jídelny, telefonicky a přes internetové stránky školy www.zssvatoborice-mistrin.cz vždy do 14.00 předchozího školního dne. Postup je uveden na webových stránkách školy. Odhlášený oběd se přihlašuje u vedoucí školní jídelny – telefonicky, osobně, e-mailem. Ve školní jídelně vaříme pro strávníky bez zdravotního omezení. V případě, že žák má zdravotní omezení je nutná domluva s vedoucí školní jídelny.

Po 14.00 hod. a při nedoplatcích se strava neodepíše. Pokud nebylo možno stravu odhlásit včas, může si rodič první den nemoci vyzvednout v jídlonosiči stravu: u dětí v mateřské škole v době od 12.00 do 12.15 hod a u žáků ZŠ v místnosti pro výdej doplňkové činnosti v době od 10.00 do 10.30 hod., popř. do 13.30 hod. Na další dny se strava musí odhlásit, jinak bude hrazena v plné výši nákladů, tj. cena oběda + doplatek 36,- Kč.

Cena obědů od 1. 1. 2018

Kategorie

Přesnídávka MŠ

Oběd

Svačina MŠ

Celkem

Celková částka pro platbu převodem

Děti MŠ 3 - 6 let

9,- Kč

22,- Kč

9,- Kč

40,- Kč + 200,- Kč (školné celodenní)

31,- Kč + 130,- Kč (školné polodenní)

880,- Kč + 200,- Kč

(školné celodenní)

690,- Kč + 130,- Kč

(školné polodenní)

Děti MŠ 7 let

11,- Kč

25,- Kč

11,- Kč

47,- Kč

(stravné celodenní)

36,- Kč

(stravné polodenní)

1040,- Kč

(stravné celodenní)

800,- Kč

(stravné polodenní)

Kategorie

Svačina ZŠ

Oběd

Celkem

Celková částka pro platbu převodem

Pouze oběd

Jen svačina

Oběd i svačina

Žáci 7 - 10 let

12,- Kč

23,- Kč

35,- Kč

510,- Kč

270,- Kč

770,- Kč

Žáci 11 - 14 let

14,- Kč

25,- Kč

39,- Kč

550,- Kč

310,- Kč

860,- Kč

12,- Kč

(mladší)

37,- Kč

(mladší)

270,- Kč (mladší)

820,- Kč (mladší)

Žáci 15 let a více

14,- Kč

27,- Kč

41,- Kč

600,- Kč

310,- Kč

910,- Kč

Cizí strávníci

 

53,- Kč

53,- Kč

1.220,- Kč

 

Předškolní děti školné neplatí.

Přihláška ke školnímu stravování

Přihláška ke školnímu stravování v mateřské škole pro školní rok 2019/2020 (PDF).

Přihláška ke školnímu stravování v základní škole pro školní rok 2019/2020 (PDF).

Školní jídelna - ZŠ Svatobořice Mistřín

ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín

Hlavní 871/198

tel.: 518 620 720
skola@zssvatoborice-mistrin.cz
www.zssvatoborice-mistrin.cz